มาตรา 193/11  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ อายุความที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 193/11 อายุความที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น คู่กรณีจะตกลงกันให้งดใช้หรือขยายออกหรือย่นเข้าไม่ได้

ป.พ.พ. มาตรา 193/11