มาตรา 193/2  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การคำนวณระยะเวลาให้คำนวณเป็นวันแต่ถ้ากำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน จะทำอย่างไร?
          มาตรา 193/2 การคำนวณระยะเวลา ให้คำนวณเป็นวัน แต่ถ้ากำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน ก็ให้คำนวณตามหน่วยเวลาที่กำหนดนั้น

ป.พ.พ. มาตรา 193/2