มาตรา 188  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ นิติกรรมใดมีเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะทำอย่างไร?
          มาตรา 188 นิติกรรมใดมีเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ

ป.พ.พ. มาตรา 188