มาตรา 164  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะการข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 164 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ
        การข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึง และร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมิได้กระทำขึ้น

ป.พ.พ. มาตรา 164