มาตรา 160  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การบอกล้างโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉ้อฉลตามมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 160 การบอกล้างโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉ้อฉลตามมาตรา 159 ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต

ป.พ.พ. มาตรา 160