มาตรา 152  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 152 การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ

ป.พ.พ. มาตรา 152