มาตรา 140  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์หมายความว่าทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 140 สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย

ป.พ.พ. มาตรา 140