มาตรา 130  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ มูลนิธิย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 130 มูลนิธิย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
        (1) เมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับ
        (2) ถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื่อสิ้นระยะเวลานั้น
        (3) ถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์สำเร็จบริบูรณ์แล้ว หรือวัตถุประสงค์นั้นกลายเป็นพ้นวิสัย
        (4) เมื่อมูลนิธินั้นล้มละลาย
        (5) เมื่อศาลมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิตามมาตรา 131

ป.พ.พ. มาตรา 130