มาตรา 122  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล จะทำอย่างไร?
          มาตรา 122 มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล

ป.พ.พ. มาตรา 122