มาตรา 113  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ มูลนิธิต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า จะทำอย่างไร?
          มาตรา 113 มูลนิธิต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า “มูลนิธิ” ประกอบกับชื่อของมูลนิธิ

ป.พ.พ. มาตรา 113