มาตรา 112  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องมีรายการ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 112 ข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
        (1) ชื่อมูลนิธิ
        (2) วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
        (3) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง
        (4) ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง
        (5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ ได้แก่ จำนวนกรรมการ การตั้งกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
        (6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพย์สินและบัญชีของมูลนิธิ

ป.พ.พ. มาตรา 112