มาตรา 101  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 101 สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
        (1) เมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับ
        (2) ถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื่อสิ้นระยะเวลานั้น
        (3) ถ้าสมาคมตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการใด เมื่อกิจการนั้นสำเร็จแล้ว
        (4) เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
        (5) เมื่อสมาคมล้มละลาย
        (6) เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา 102
        (7) เมื่อศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 104

ป.พ.พ. มาตรา 101