มาตรา 83  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สมาคมที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล จะทำอย่างไร?
          มาตรา 83 สมาคมที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล

ป.พ.พ. มาตรา 83