มาตรา 80  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สมาคมต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า จะทำอย่างไร?
          มาตรา 80 สมาคมต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า “สมาคม” ประกอบกับชื่อของสมาคม

ป.พ.พ. มาตรา 80