มาตรา 79  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 79 ข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
        (1) ชื่อสมาคม
        (2) วัตถุประสงค์ของสมาคม
        (3) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง
        (4) วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
        (5) อัตราค่าบำรุง
        (6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคม ได้แก่ จำนวนกรรมการ การตั้งกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
        (7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม
        (8) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

ป.พ.พ. มาตรา 79