มาตรา 62  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 62 บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 61

ป.พ.พ. มาตรา 62