มาตรา 58  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณี จะทำอย่างไร?
          มาตรา 58 ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
        (1) ผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา
        (2) ผู้ไม่อยู่นั้นมิได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้ว
        (3) ผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
        (4) ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตาย
        (5) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
        (6) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลาย
        (7) ศาลถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน

ป.พ.พ. มาตรา 58