มาตรา 39  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 39 ถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏ ให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนา

ป.พ.พ. มาตรา 39