มาตรา 20  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส จะทำอย่างไร?
          มาตรา 20 ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส หากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติมาตรา 1448

ป.พ.พ. มาตรา 20