มาตรา 6  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า จะทำอย่างไร?
          มาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต

ป.พ.พ. มาตรา 6