มาตรา 5  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี จะทำอย่างไร?
          มาตรา 5 ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต

ป.พ.พ. มาตรา 5