มาตรา 2  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 2 ให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พระพุทธศักราช 2468 เป็นต้นไป

ป.พ.พ. มาตรา 2