มาตรา 1  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ กฎหมายนี้ให้เรียกว่า จะทำอย่างไร?
          มาตรา 1 กฎหมายนี้ให้เรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ป.พ.พ. มาตรา 1