มาตรา 366  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ความผิดในหมวดนี้นอกจากความผิดตามมาตรา365 จะทำอย่างไร?
          มาตรา 366 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 365 เป็นความผิดอันยอมความได้

ป.อ. มาตรา 366