มาตรา 361  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ความผิดตามมาตรา358 จะทำอย่างไร?
          มาตรา 361 ความผิดตามมาตรา 358 และมาตรา 359 เป็นความผิดอันยอมความได้

ป.อ. มาตรา 361