มาตรา 348  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ความผิดในหมวดนี้นอกจากความผิดตามมาตรา343 จะทำอย่างไร?
          มาตรา 348 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

ป.อ. มาตรา 348