มาตรา 333  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 333 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
        ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

ป.อ. มาตรา 333