มาตรา 325  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 325 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

ป.อ. มาตรา 325