มาตรา 314  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 314 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา 313 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

ป.อ. มาตรา 314