มาตรา 305  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 305 ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เป็นการกระทำของนายแพทย์ และ
        (1) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
        (2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284
        ผู้กระทำไม่มีความผิด

ป.อ. มาตรา 305