มาตรา 304  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระทำความผิดตามมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 304 ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระทำความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรคแรก ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

ป.อ. มาตรา 304