มาตรา 297  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จะทำอย่างไร?
          มาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
        อันตรายสาหัสนั้น คือ
        (1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
        (2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
        (3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
        (4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
        (5) แท้งลูก
        (6) จิตพิการอย่างติดตัว
        (7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
        (8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน

ป.อ. มาตรา 297