มาตรา 285/1  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การกระทำความผิดตามมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 285/1 การกระทำความผิดตามมาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 282 วรรคสาม มาตรา 283 วรรคสาม และมาตรา 283 ทวิ วรรคสอง หากเป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น

ป.อ. มาตรา 285/1