มาตรา 281  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การกระทำความผิดตามมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 281 การกระทำความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระทำแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา 285 เป็นความผิดอันยอมความได้

ป.อ. มาตรา 281