มาตรา 277 ตรี แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ตรี ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา276 จะทำอย่างไร?
          มาตรา 277 ตรีตรี  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 276 วรรคสาม หรือมาตรา 277 วรรคสี่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
        (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
        (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต

ป.อ. มาตรา 277 ตรี