มาตรา 245 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ  ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 245 ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น ยังขืนนำออกใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ป.อ. มาตรา 245