มาตรา 219  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 219 ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพยายามกระทำความผิดนั้น ๆ

ป.อ. มาตรา 219