มาตรา 218  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้(1) จะทำอย่างไร?
          มาตรา 218 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้
        (1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย
        (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า
        (3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม
        (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา
        (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ
        (6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
        ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี

ป.อ. มาตรา 218