มาตรา 161 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน จะทำอย่างไร?
          มาตรา 161 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

ป.อ. มาตรา 161