มาตรา 135/3  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 135/3 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา 135/1 หรือมาตรา 135/2 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ๆ

ป.อ. มาตรา 135/3