มาตรา 129  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดใด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 129 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

ป.อ. มาตรา 129