มาตรา 128  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดตระเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดใดๆ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 128 ผู้ใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทำความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น

ป.อ. มาตรา 128