มาตรา 106  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 106 ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษ

ป.อ. มาตรา 106