มาตรา 105  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 105 ผู้ใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

ป.อ. มาตรา 105