มาตรา 104  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การกระทำความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 104 การกระทำความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น

ป.อ. มาตรา 104