มาตรา 103  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ บทบัญญัติในลักษณะ1 จะทำอย่างไร?
          มาตรา 103 บทบัญญัติในลักษณะ 1 ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดลหุโทษด้วย เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้

ป.อ. มาตรา 103