มาตรา 101  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การบังคับตามคำสั่งของศาลตามความในมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 101 การบังคับตามคำสั่งของศาลตามความในมาตรา 46 หรือการร้องขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินเมื่อผู้ทำทัณฑ์บนประพฤติผิดทัณฑ์บนตามความในมาตรา 47 นั้น ถ้ามิได้บังคับหรือร้องขอภายในกำหนดสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หรือนับแต่วันที่ผู้ทำทัณฑ์บนประพฤติผิดทัณฑ์บน จะบังคับหรือร้องขอมิได้

ป.อ. มาตรา 101