มาตรา 30/3  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ คำสั่งศาลตามมาตรา30/1และมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 30/3 คำสั่งศาลตามมาตรา 30/1 และมาตรา 30/2 ให้เป็นที่สุด

ป.อ. มาตรา 30/3