มาตรา 20  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ บรรดาความผิดที่กฎหมายกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 20 บรรดาความผิดที่กฎหมายกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจำคุกก็ได้

ป.อ. มาตรา 20