มาตรา 18  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้(1) จะทำอย่างไร?
          มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
        (1) ประหารชีวิต
        (2) จำคุก
        (3) กักขัง
        (4) ปรับ
        (5) ริบทรัพย์สิน
        โทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตมิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
        ในกรณีผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำคุกห้าสิบปี

ป.อ. มาตรา 18